Obchodné Podmienky

Upozornenie na možné prekvapivé ustanovenia obchodných podmienok

Spoločnosť SNEAKERGALLERY s.r.o. týmto upozorňuje na nasledujúce ustanovenia obchodných podmienok, ktoré by potenciálne mohli javiť známky prekvapivosti. Kupujúci je týmto upozornený na nasledujúce ustanovenia, ktoré súhlasom s týmito obchodnými podmienkami výslovne prijíma:

 • bod II/3, zaoberajúci sa zvláštnym režimom DPH,
 • bod VII/2, zaoberajúci sa skrátenou reklamačnou lehotou,
 • bod VII/3, zaoberajúci sa praktickou nemožnosťou vrátenia tovaru a vydania tovaru nového s prihliadnutím na povahu tovaru,
 • bod VII/13, zaoberajúci sa nemožnosťou výmeny tovaru za tovar iný, pričom je vždy potrebné tovar vrátiť a následne nový tovar kúpiť na základe samostatnej zmluvy. Vzájomné započítavanie nárokov nie je možné.

 

Všeobecné obchodné podmienky 

SNEAKERGALLERY s.r.o.

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod sp. zn. C 113101

náměstí Svobody 92/21, Brno-mesto
602 00 Brno

IČO: 08326011
DIČ: CZ08326011

 

Kontaktné údaje:

Otázky týkajúce sa objednávky, reklamácií, vrátenie tovaru a iné

e-mail: info@sneakergallery.cz
kontaktný formulár:: www.sneakergallery.cz/kontakt/

 

Otázky týkajúce sa dostupnosti tovaru v obchode alebo otázky týkajúce sa objednávok osobného odberu
telefonický kontakt na brnenskú predajňu: +420 704 282 922

Webová stránka
www.sneakergallery.sk

-

Bankovné spojenie:

Číslo účtu: 2301662699/2010

IBAN: CZ0820100000002301662699

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Mena: CZK

Číslo účtu: 2901898355/2010

IBAN: CZ8120100000002901898355

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Mena: EUR

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Základné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky”) upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej len: „kupujúci“), ktorí uzatvárajú kúpnu zmluvu na tovar (ďalej len „kúpna zmluva”) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.sneakergallery.sk (ďalej len „internetový obchod“), alebo v prevádzke predávajúceho, či iným spôsobom.
  2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami zásadne prostredníctvom internetového obchodu.
  3. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 2. Informácie o tovare a cenách

  1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, v ktorom sú zobrazované v internetovom obchode a po dobu trvania kúpnej zmluvy. Toto ustanovenie nevylučuje dohodnutie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
  2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu.
  3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Predávajúci upozorňuje, že tovar ponúkaný v rámci internetového obchodu, aj tovar inak ponúkaný predávajúcim, je tovarom použitým (ďalej len „tovar“), pričom podľa zákona o dani z pridanej hodnoty sa pri tovare uplatní tzv. zvláštny režim, keď základom dane z pridanej hodnoty je iba prirážka (marža), znížená o daň z tejto prirážky. Pokiaľ by išlo o tovar nový, bude o tejto skutočnosti kupujúci informovaný a lehota jedného roku pre uplatnenie práv z chybného plnenia u poškodenia, ktorá sa v tejto lehote u tovaru vyskytne, ako je uvedené v bode VII. 2, obchodných podmienok, sa pri takom tovare predĺži na dva roky.

 3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

  1.  Kúpna zmluva je uzatváraná:
   1. na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí kupujúci; tieto náklady sa však nijak nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradí kupujúci za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu, za prípadné telefonické hovory). Odoslaním objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame. Alebo
   2. v prevádzke predávajúceho, viď bod III. 9. obchodných podmienok.
  2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
   1. prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak spravil predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
   2. vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
  3. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je potrebné, aby kupujúci v internetovom obchode vytvoril návrh objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:
   1. Informácie o kupovanom tovare (v internetovom obchode sa označuje tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „DO KOŠÍKA“);
   2. Informácie o cene tovaru, cene za dopravu, spôsobe platby a požadovanom spôsobe doručenia tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu objednávky, v rámci užívateľského prostredia internetového obchodu, pričom informácie o cene tovaru a cene za dopravu budú uvedené automaticky na základe kupujúcim zvoleného tovaru a spôsobe jeho doručenia;
   3. Identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho slúžiace k doručeniu tovaru, najmä meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

    Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

  4. V priebehu tvorby návrhu objednávky môže kupujúci až do doby jeho vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po prevedení kontroly prostredníctvom kliknutia tlačidla „OBJEDNAŤ s povinnosťou platby“ je objednávka vytvorená. Kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ s povinnosťou platby“ kupujúci taktiež vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že sa oboznámil so zásadami spracovania osobných údajov. Po kliknutí tlačidla „OBJEDNAŤ s povinnosťou platby“ budú všetky vyplnené informácie odoslané predávajúcemu.
  5. Neodkladne po obdržania objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednania zadal. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho.
  6. V prípade, že niektoré z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
  7. Všetky objednávky odoslané kupujúcim sú záväzné. Kupujúcí môže svoju objednávku zrušiť dovtedy, kým mu nie je doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže požiadať o zrušenie objednávky aj telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho, alebo e-maili predávajúceho uvedeného v internetovom obchode.
  8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za takúto úplne zjavne chybnú cenu, ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho. V prípade, že pozmenenú ponuku kupujúci nepríjme ani do 3 pracovných dní, môže predávajúci od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v cene tovaru sa považuje napríklad situácia, kedy cena tovaru neodpovedá obvyklej cene u iných predajcov, alebo chýba, či je navyše cifra.
  9. K uzavretiu kúpnej zmluvy môže dojsť taktiež v prevádzke predávajúceho, pričom kupujúci bude na znenie obchodných podmienok upozornený pri kúpe tovaru.
  10. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom a anglickom jazyku.

 4. Zákaznícky účet

  1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci objednávať tovar. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.
  2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať pravdivé údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci povinný aktualizovať. Za správnosť údajov pri objednávaní tovaru zodpovedá kupujúci a predávajúci ich správnosť vždy predpokladá.
  3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, čo sa týka informácií nevyhnutných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšie ako dva roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 5. Platobné podmienky a dodanie tovaru

  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
   1. bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho,
   2. bezhotovostne platobnou kartou, pričom v takomto prípade sa platba riadi aj podmienkami platobnej brány
   3. dobierkou v hotovosti/kartou pri odovzdávaní/odbere tovaru.
  2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná podľa inštrukcií predávajúceho.
  4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
  5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
  6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu, či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
  7. Tovar je kupujúcemu dodaný v súlade so zmluvou, pričom náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  8. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  9. Doba doručenia tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvolenom spôsobe doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia tovaru bude kupujúcemu oznámena v potvrdení objednávky. Doba uvedená v internetovom obchodě je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. Tovar bude doručený najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak. V prípade, že tovar bude označený ako nedostupný, alebo že nie je skladom, bude termín dodania tovaru uvedený v potvrdení objednávky. Pokiaľ kupujúci objedná tovar, u ktorého je uvedená doba dodania dlhšia, ako 30 dní, zaslaním objednávky kupujúci s touto dlhšou dobou dodania súhlasí. V prípade, že by bol termín doručenia dlhší, ako 30 dní, a táto skutočnosť nebola u tovaru uvedená, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho a toto predĺženie musí kupujúci odsúhlasiť. V takomto prípade má však kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a predávajúci povinnosť vrátiť všetky plnenia, ktoré od kupujúceho obdržal. Právo na odstúpenie však zaniká, pokiaľ si zmluvné strany dohodnú nový termín. Toto právo k odstúpeniu má aj predávajúci.
  10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
  11. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho.
  12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné pokazenie, poškodenie, či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 6. Odstúpenie od zmluvy

  1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti, ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy uzavrenej prostredníctvom internetového obchodu odstúpiť za podmienok stanovených obchodnými podmienkami, kúpnou zmluvou, alebo zákonom.
  2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu je 14 dní
   1. odo dňa prevzatia tovaru,
   2. odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru, alebo dodanie niekoľkých častí,
   3. odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
  3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
   1. o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za úhradu, iba ak bolo začaté s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká na odstúpenie od zmluvy,
   2. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
   3. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa prianí spotrebiteľa, alebo prispôsobené pre jeho osobné potreby.
  4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať oznámenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  5. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim tu. Oznámenie od odstúpenia od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú, alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach, alebo iným preukázateľným spôsobom. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
  6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
  7. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
  8. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
  9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než obdrží tovar, alebo kým mu kupujúci preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal naspäť, podľa toho, čo sa stane skôr.
  10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a v pôvodnom obale, vrátane všetkých jeho súčastí. Obal je súčasťou tovaru a nevrátenie, alebo poškodenie obalov môže viesť k zníženiu hodnoty tovaru. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škodu v prípadoch, kedy bude tovar poškodený v dôsledku správania sa kupujúceho s tovarom inak, ako je nutné k tomu, aby sa zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Spôsobenú škodu v takomto prípade predávajúci vyúčtuje kupujúcemu po tom, čo bude tovar vrátený; splatnosť vyúčtovanej sumy je 14 dní. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  11. Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa tohoto článku, ak odstránil, alebo inak porušil overovací štítok (ďalej len „Verified Tag”), ktorý je pevne pripevnený k topánke. Tento štítok zaisťuje pravosť a nepoškodenosť dodaného tovaru. Verified Tag sa nachádza v otvore na šnúrky na pravej topánke z páru. Jedná sa o čiernu plastovú pečať s bielym logom SNEAKER GALLERY na jednej strane a textom „WE LOVE LIMITED” s QR kódom na strane druhej. Odstránenie overovacieho štítku preukazuje, že s tovarom bolo zaobchádzané inak, ako je nutné k tomu, aby sa kupujúci zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.
  12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca, alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 7. Práva z chybného plnenia

  1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Zásadne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar:
   1. zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
   2. je vhodný k účelu, pre ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil,
   3. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi k používaniu, včetne návodu použitia (pokiaľ je potrebné)
   4. je vhodný k účelu, ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy, alebo kódexy chovania daného odvetvia, pokiaľ nemá technické normy, 
   5. je v zodpovedajúcom množstve, akosti, a jeho ďalšie vlastnosti, včetne životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedajú obvyklým vlastnostiam tovaru toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné prehlásenia učinené predávajúcim, alebo inou osobou v zmluvnom reťazci, najmä reklamou, alebo označím, 
   6. je dodaný s príslušenstvom, včetne obalu, návodu a iných pokynov k používaniu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a
   7. zodpovedá akosťou, alebo prevedením vzorku, alebo predlohe, ktorú predávajúci poskytol pred uzavretím kúpnej zmluvy (pokiaľ bolo poskytnuté, pričom to nie je povinnosť predávajúceho).

     

     

    Písm. d. až g. sa nepoužijú, pokiaľ predávajúci kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozorní, že niektorá vlastnosť tovaru sa líši a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy vyslovene súhlasil
  2. Ak sa prejaví chyba v priebehu jedného roka od prevzatia tovaru kupujúcim, predpokladá sa, že tovar bol chybný už pri prevzatí, iba ak to povaha tovaru, alebo chyby vylučuje. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri tovare v období jedného roku od prevzatia, nakoľko ide o tovar použitý. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávanom za nižšiu cenu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru, pričom kupujúci berie vyššie uvedené na vedomie.
  3. V prípade výskytu chyby má kupujúci následujúce práva:
   pričom si môže kupujúci vybrať taký spôsob, ktorý je v danom prípade primeraný. Kupujúci nemá právo žiadať ten spôsob vyriešenia chyby, ktorý je nemožný, alebo v porovnaní s druhým spôsobom neprimerane nákladný. V prípade takej voľby má predávajúci právo odmietnuť chybu odstrániť, prípadne
   zvoliť druhý spôsob riešenia chyby. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že výmena tovaru môže byť často, s ohľadom na unikátnosť tovaru, nemožná.

  4. V prípade, že:
   1. predávajúci chybu odmietne odstrániť, alebo ju neodstráni v primeranej dobe po vytknutí chyby,
   2. se chyba objaví opakovane,
   3. je chyba podstatným porušením kúpnej zmluvy,
   4. predávajúci prehlási, že chyba nebude odstránená v primeranej dobe, alebo bez značných obtiažností pre kupujúceho,
    má Kupujúci nasledujúce práva:
    • právo na primeranú zľavu z ceny tovaru,
    • právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  5. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, pokiaľ nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho obdržal. To ale neplatí v nasledujúcich prípadoch:
   1. pokiaľ došlo k zmene stavu tovaru v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby;
   2. pokiaľ bol tovar použitý ešte pred objavením chyby;
   3. pokiaľ nebola nemožnosť vratenia tovaru v nezmenenom stave spôsobená jednaním, alebo vynechaním kupujúceho,
   4. pokiaľ došlo zo strany kupujúceho pred objavením chyby k predaju, spotrebovaniu, alebo pozmeneniu tovaru pri obvyklom použití; pokiaľ k tomu však došlo len čiastočne, je povinnosťou kupujúceho vrátiť tú časť tovaru, ktorú je možné vrátiť, a v takom prípade mu nebude vrátená časť ceny zodpovedajúcej jeho prospechu z užitia časti tovaru.
  6. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle, alebo mieste podnikania. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu akýmkoľvek preukázateľným spôsobom, napríklad prostredníctvom e-mailu, či poslaním reklamácie na adresu. Kupujúci môže taktiež využiť reklamačný protokol dostupný tu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho pre účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie, včetne potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  7. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava obdobie primerané podľa druhu výrobku či služby potrebné na odborné posúdenie chyby. Reklamácia, vrátane odstránenia chyby, musí byť vybavená a kupujúci o tomu musí byť informovaný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, či požadovať primeranú zľavu z kupnej ceny. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
  8. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to aj elektronicky.
  9. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, 
   1. pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu,
   2. pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil,
   3. na chybu tovaru, pre ktorú bola zjednaná nižšia cena, pokiaľ je tovar predávaný za nižšiu cenu,
   4. pokiaľ je opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,
   5. na chybu zodpovedajúcu miere používania, alebo opotrebovanie, ktoré tovar mal, keď ho kupujúci prevzal, pokiaľ sa jedná o použitý tovar, alebo
   6. to vyplýva z povahy tovaru.
  10. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej lehoty.
  11. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci, avšak za dodržania pravidiel pre riešenie práva z chyby podľa tohto článku.
  12. Práva a povinnosti zmluvných strán, čo sa týka práv z chybného plnenia, sa riadi platným českým právom, to všetko s ohľadom na to, že zásadne nejde o tovar nový.

 8. Doručovanie

  1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
  2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú na internetových stránkach predávajúceho. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 9.  Mimosúdne riešenie sporov

  1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
  2. Platformu pre riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
  3. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

 10. Záverečné ustanovenia

  1. Všetky ustanovenia medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právom Českej republiky a príslušnými súdmi sú súdy české. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.
  3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, náležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
  4. Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností.
  5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať, pričom sa predávajúci zaväzuje, že najmenej 14 dní pred dátumom účinnosti nových obchodných podmienok oznámi kupujúcemu nové znenie a pokiaľ kupujúci nevyjadrí nesúhlas s novým znením obchodných podmienok najneskôr v deň účinnosti nového znenia obchodných podmienok, predpokladá sa, že zmeny v plnom rozsahu akceptoval a nemá námietky. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
  7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy a reklamačný formulár.

   

  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 18. 5. 2023.

  Späť do obchodu